Granty a dotace - Neziskové organizace

Zaměření poradenství

 • Vyhledání vhodných dotačních programů (evropských i národních), vyhledání grantových nabídek nadací, fondů a firemních CSR programů.
 • Formulování projektových záměrů podle požadavků dotačních titulů.
 • Psaní náročnějších projektových žádostí.

Organizace

 • Nevládní neziskové organizace
 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • Obce, města, kraje
 • Firmy

Podporované oblasti

 • Sociální začleňování a sociální služby
 • Vzdělávání osob ze sociálně znevýhodněných skupin
 • Integrace na trh práce
 • Rovné příležitosti
 • Občanská společnost a ochrana lidských práv
 • Odborné vzdělávání pracovníků NNO a pracovníků v oblasti sociálních služeb

Cílové skupiny

 • Dlouhodobě nezaměstnaní.
 • Osoby se zdravotním a duševním postižením.
 • Osoby pečující o dítě či další členy rodiny, kteří vyžadují péči.
 • Mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí.
 • Příslušníci romské komunity.
 • Etnické menšiny, osoby z odlišného sociokulturního prostředí včetně migrantů.
 • Osoby bez přístřeší.
 • Osoby po výkonu trestu.
 • Oběti trestné činnosti, domácího násilí a osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi.

Hledáte pro svůj záměr dlouhodobě neúspěšně finanční zdroje? Zaevidujte svůj záměr, pokusíme se pro něj najít dotační program, případně jiného donátora.