Granty a dotace - Návazné služby grantového poradenství

Dotační audit

 • Komplexní identifikace grantových příležitostí se zřetelem na strategické cíl žadatelské organizace, současné a budoucí plány.
 • Identifikace dalších návazných grantových příležitostí v souvislosti s podpořeným projektem.

Vyplňte dotazník – uvidíme, co pro vás můžeme udělat.

Tvorba rešerší, zasílání novinek

Pro klienty vyhotovování rešerší „na klíč” s aktuálními grantovými příležitostmi.

Personální poradenství

V případě zájmu dokážeme zajistit veškeré personální poradenství v návaznosti na potřeby klienta:

 • Analýzy výcvikových potřeb.
 • Personálního auditu.
 • Pomoc s výběrem dodavatele služeb, např. vzdělávání.

Zaškolení pracovníků žadatelské organizace či partnera

V případě, že se stanete našim obchodním partnerem, který bude dále zprostředkovatelem (případně zastřešující organizací) našich služeb pro jiné partnery, rádi zaškolíme váš personál.

 • Zaškolení kompetentních pracovníků na grantovou oblast, školení na klíč.

Výběrová řízení pro projekty spolufinancované z fondů EU

Příprava a organizace výběrových řízení, komplexní administrativní zajištění organizace veřejných zakázek s odborným právním servisem dle zákona 137/2006 Sb. Jedná se zejména přípravu veřejné zakázky, vytvoření zadávací dokumentace veřejné zakázky, její řízení v čase – vytvoření harmonogramu veřejné zakázky, vyhodnocování a vytváření nezbytných dokumentů.

Realizační management u podpořených projektů

Vlastní realizační fáze projektu obvykle začíná po podpisu smlouvy o financování mezi žadatelem a implementační agenturou, např. ministerstvo. Každý projekt podléhá kontrole orgány státní správy či EU. Nabízíme poradenství tak, aby u vašeho schváleného projektu nedocházelo k problémům s jeho administrací a čerpáním prostředků. U námi zpracovávaných projektových žádostí tuto službu nabízíme automaticky. Realizační management nabízíme také k projektům, na kterých jsme se nepodíleli zpracovatelsky. Realizačnímu managementu přikládáme v novém programovém období EU veliký důraz, na jeho úspěšné vedení máme takto specializované experty.

Vybrané nabízené služby v rámci realizace

 • Analýza smlouvy o realizaci po schválení žádosti s poskytovatelem finančních prostředků.
 • Dohled a konzultace v průběhu realizace projektu.
 • Detailní zpracování implementačního plánu.
 • Diseminace výsledků.
 • Případná příprava partnerské smlouvy. Příprava administrativních podkladů pro jednotlivé partnery.
 • Konzultace týkající se horizontálních kritérií.
 • Zajištění plynulého toku finančních prostředků od zadavatele projektu.
 • Monitorování průběhu jednotlivých aktivit s ohledem na časový plán.
 • Finanční management.
 • Průběžná interní zpráva – každé 3 měsíce (administrativní spolupráce na přípravě zprávy, kontrola formálních náležitostí před podáním zprávy).
 • Monitorovací zpráva – každých 6 měsíců.
 • Ohlášení změn.
 • Vyhodnocení projektu. Kontrola formálních náležitostí před podáním závěrečné zprávy.
 • Závěrečná zpráva.
 • Identifikace dalších finančních zdrojů po skončení projektu, udržitelnost projektu.

Krizový realizační management

Pro příjemce dotace, kteří se pro jakýkoliv důvod sami dostanou během realizační části projektu do potíží, nabízíme odbornou pomoc tak, aby byla situace s administrací projektu napravena a dotace byla dále plně využita za účelem projektu. Tuto službu nabízíme i pro projekty, na kterých jsme se nepodíleli zpracovatelsky.

Investiční pobídky, strategické služby

Jsou určeny českým či zahraničním investorům. Výrobním společnostem může být udělena úplná či částečná sleva na dani z příjmu na období až 5 let spolu s podporou 200 tis. na vytvoření nového pracovního místa, případně částečně pokryty náklady na rekvalifikaci zaměstnanců. Dotace v peněžní formě se poskytují také na strategické služby a rozvoj technologických center, jako například centra pro vývoj softwaru, odborných řešitelských centrech, centrech pro opravu špičkových technologií, centrech sdílených služeb, centrech zákaznické podpory (např. call centra).

Minimální investice již od 50 milionů Kč.

Poskytujeme poradenství především v následujících oblastech

 • Zpracování žádosti o investiční pobídku a vedení celého projektu.
 • Odborná asistence s legislativními pravidly týkající se veřejné podpory, včetně souladu domácí legislativy a pravidel Evropské unie.
 • Optimální využití investičních pobídek.
 • Zajištění všech požadovaných dokladů a dokumentace.
 • Daňové poradenství.

Ekologické studie, EIA studie

Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu. Disponujeme odborníky s osvědčením odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb, činností nebo technologií na životní prostředí a ke zpracování posudků.

Regionální rozvoj, územně-plánovací podklady

 • Integrované a strategické plány rozvoje měst, území (strategie a plán rozvoje pro obce, města, mikroregiony).
 • Studie proveditelnosti.
 • Plány rozvoje cestovního ruchu.

Evaluační projekty

Evaluace (hodnocení) dotačního programu. Hlavními cíli evaluace z pravidla jsou: zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z fondů Evropské Unie a její konzistence s cíli Evropské unie a České republiky; zdokonalení strategie a zefektivnění implementace. Evaluace jsou vždy prováděny na základě „Evaluačního plánu”.

Dotační audit

 • Komplexní identifikace grantových příležitostí se zřetelem na strategické cíl žadatelské organizace, současné a budoucí plány.
 • Identifikace dalších návazných grantových příležitostí v souvislosti s podpořeným projektem.

Vyplňte dotazník – uvidíme, co pro vás můžeme udělat.

Tvorba rešerší, zasílání novinek

Pro klienty vyhotovování rešerší „na klíč” s aktuálními grantovými příležitostmi.

Personální poradenství

V případě zájmu dokážeme zajistit veškeré personální poradenství v návaznosti na potřeby klienta:

 • Analýzy výcvikových potřeb.
 • Personálního auditu.
 • Pomoc s výběrem dodavatele služeb, např. vzdělávání.

Zaškolení pracovníků žadatelské organizace či partnera

V případě, že se stanete našim obchodním partnerem, který bude dále zprostředkovatelem (případně zastřešující organizací) našich služeb pro jiné partnery, rádi zaškolíme váš personál.

 • Zaškolení kompetentních pracovníků na grantovou oblast, školení na klíč.

Výběrová řízení pro projekty spolufinancované z fondů EU

Příprava a organizace výběrových řízení, komplexní administrativní zajištění organizace veřejných zakázek s odborným právním servisem dle zákona 137/2006 Sb. Jedná se zejména přípravu veřejné zakázky, vytvoření zadávací dokumentace veřejné zakázky, její řízení v čase – vytvoření harmonogramu veřejné zakázky, vyhodnocování a vytváření nezbytných dokumentů.

Realizační management u podpořených projektů

Vlastní realizační fáze projektu obvykle začíná po podpisu smlouvy o financování mezi žadatelem a implementační agenturou, např. ministerstvo. Každý projekt podléhá kontrole orgány státní správy či EU. Nabízíme poradenství tak, aby u vašeho schváleného projektu nedocházelo k problémům s jeho administrací a čerpáním prostředků. U námi zpracovávaných projektových žádostí tuto službu nabízíme automaticky. Realizační management nabízíme také k projektům, na kterých jsme se nepodíleli zpracovatelsky. Realizačnímu managementu přikládáme v novém programovém období EU veliký důraz, na jeho úspěšné vedení máme takto specializované experty.

Vybrané nabízené služby v rámci realizace

 • Analýza smlouvy o realizaci po schválení žádosti s poskytovatelem finančních prostředků.
 • Dohled a konzultace v průběhu realizace projektu.
 • Detailní zpracování implementačního plánu.
 • Diseminace výsledků.
 • Případná příprava partnerské smlouvy. Příprava administrativních podkladů pro jednotlivé partnery.
 • Konzultace týkající se horizontálních kritérií.
 • Zajištění plynulého toku finančních prostředků od zadavatele projektu.
 • Monitorování průběhu jednotlivých aktivit s ohledem na časový plán.
 • Finanční management.
 • Průběžná interní zpráva – každé 3 měsíce (administrativní spolupráce na přípravě zprávy, kontrola formálních náležitostí před podáním zprávy).
 • Monitorovací zpráva – každých 6 měsíců.
 • Ohlášení změn.
 • Vyhodnocení projektu. Kontrola formálních náležitostí před podáním závěrečné zprávy.
 • Závěrečná zpráva.
 • Identifikace dalších finančních zdrojů po skončení projektu, udržitelnost projektu.

Krizový realizační management

Pro příjemce dotace, kteří se pro jakýkoliv důvod sami dostanou během realizační části projektu do potíží, nabízíme odbornou pomoc tak, aby byla situace s administrací projektu napravena a dotace byla dále plně využita za účelem projektu. Tuto službu nabízíme i pro projekty, na kterých jsme se nepodíleli zpracovatelsky.

Investiční pobídky, strategické služby

Jsou určeny českým či zahraničním investorům. Výrobním společnostem může být udělena úplná či částečná sleva na dani z příjmu na období až 5 let spolu s podporou 200 tis. na vytvoření nového pracovního místa, případně částečně pokryty náklady na rekvalifikaci zaměstnanců. Dotace v peněžní formě se poskytují také na strategické služby a rozvoj technologických center, jako například centra pro vývoj softwaru, odborných řešitelských centrech, centrech pro opravu špičkových technologií, centrech sdílených služeb, centrech zákaznické podpory (např. call centra).

Minimální investice již od 50 milionů Kč.

Poskytujeme poradenství především v následujících oblastech

 • Zpracování žádosti o investiční pobídku a vedení celého projektu.
 • Odborná asistence s legislativními pravidly týkající se veřejné podpory, včetně souladu domácí legislativy a pravidel Evropské unie.
 • Optimální využití investičních pobídek.
 • Zajištění všech požadovaných dokladů a dokumentace.
 • Daňové poradenství.

Ekologické studie, EIA studie

Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu. Disponujeme odborníky s osvědčením odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb, činností nebo technologií na životní prostředí a ke zpracování posudků.

Regionální rozvoj, územně-plánovací podklady

 • Integrované a strategické plány rozvoje měst, území (strategie a plán rozvoje pro obce, města, mikroregiony).
 • Studie proveditelnosti.
 • Plány rozvoje cestovního ruchu.

Evaluační projekty

Evaluace (hodnocení) dotačního programu. Hlavními cíli evaluace z pravidla jsou: zvýšení kvality a efektivnosti pomoci poskytované z fondů Evropské Unie a její konzistence s cíli Evropské unie a České republiky; zdokonalení strategie a zefektivnění implementace. Evaluace jsou vždy prováděny na základě „Evaluačního plánu”.