Granty a dotace - Města a obce

Města, obce a jejich sdružení mohou financovat své projektové záměry z řady dotačních programů zaměřených na široké spektrum problémů. Příklady uvádíme níže.

Operační program životní prostředí

Podpora projektů v oblasti vodního hospodářství (ČOV aj.), kvality ovzduší, využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady.

Podporované oblasti

Prioritní osa 1

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.

Prioritní osa 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí.

Prioritní osa 3

Udržitelné využívání zdrojů energie.

Prioritní osa 4

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Prioritní osa 5

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

Program rozvoje venkova

Projekty obnovy a rozvoje vesnic do 500 obyvatel. Projekty vodohospodářské infrastruktury (kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod) v obcích do 2000 obyvatel.

Regionální operační programy

Podpora dopravní dostupnosti a obslužnosti, rozvoj území, regionální rozvoj podnikání, rozvoj cestovního ruchu pro města a obce nad 500 obyvatel. Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory, například:

Rozvoj cestovního ruchu

Infrastruktura cestovního ruchu, služby pro cestovní ruch.

Dopravní dostupnost a obslužnost

Výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic 2. a 3. třídy, infrastruktura pro potřeby veřejné dopravy apod.

Rozvoj území

Např. příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby, revitalizace centra města a památkových zón, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas, objektů sociální a vzdělávacích infrastruktury, stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, architektonických prvků, odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží apod.

Regionální rozvoj podnikání

Rekonstrukce, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání (včetně brownfields), investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón apod.

Integrovaný operační program

Podpora rozvoje veřejné správy, národního cestovního ruchu a kulturního dědictví, veřejných služeb zdraví a zaměstnanosti.

Disponujeme mnohými referenčními projekty. Pro více informací kontaktujte naše konzultanty nebo si projděte naše reference.